Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
takmynan_img333

Biz hakda

hakda

CGMA 2003-nji ýylda döredildi we Jinan şäheriniň Şanhe ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär, meýdany 30 000 inedördül metr, meýdany 23,000 inedördül metrden gowrak.Kompaniýanyň esasy serişdeleri takmynan 50 million RMB we ýyllyk satuw girdejisi 60 million RMB.Biz güýçli maýa, tehniki kuwwat we gowy sosial abraýly kärhana.

Näme üçin bizi saýlamaly?

CGMA R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýada programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklary, daşky görnüş patentleri we täze peýdaly dizaýn ýaly 80-den gowrak oýlap tapyş bar.Biz Hytaýda we Şandong welaýatynda penjire gapy perdesi diwar gaýtadan işleýän maşynlar senagatynyň diregi.Şeýle hem, Hytaýyň gapy we penjire perde diwarlaryny gaýtadan işleýän maşynlar pudagynda iň gowy 10 kärhana we Hytaý Gurluşyk metal gurluş birleşigi tarapyndan “omöriteleşdirilen plastik gapy we penjire senagaty tehnologiýa bileleşigi” öndüriji.

Kompaniýanyň esasy önümleri: UPVC gapylary we penjireleri gaýtadan işleýän enjamlar we alýumin gapylary we penjireleri gaýtadan işleýän enjamlar.CGMA indi Hytaýda alýumin-uPVC gapy we penjireleri gaýtadan işleýän enjamlar pudagynda doly görnüşleri we köp sanly söwda nokatlary bolan uly göwrümli önümçilik kärhanasyna öwrüldi.Önümler ABŞ, Kanada, Braziliýa, Argentina, Çili, Awstraliýa, Russiýa, Gazagystan, Taýland, Hindistan, Wýetnam, Al Algerir, Namibiýa we ş.m. ýaly onlarça ýurda eksport edilýär.

CGMA kompaniýasynyň doly hil dolandyryş ulgamy we berk amal dolandyryşy önümiň hilini üpjün edýär.Içerki we daşary ýurt innowasiýa kärhanalarynyň üstünlikli tejribesini siňdirip, tehnologiki innowasiýa, dolandyryş innowasiýalary we institusional innowasiýalar amala aşyrylýar Tehnologiki innowasiýalar arkaly kärhanalaryň ösüşine itergi beriň, dolandyryş innowasiýalary arkaly kärhanalaryň netijeliligini ýokarlandyryň we institusional innowasiýalar arkaly halkaralaşma bilen integrasiýa gazanyň.

Hyzmatdaş

hyzmatdaş1
hyzmatdaş2
hyzmatdaş3
hyzmatdaş4
hyzmatdaş5
hyzmatdaş7
hyzmatdaş6
hyzmatdaş9
hyzmatdaş8
hyzmatdaş10

Biziň iş pelsepämiz:Müşderileriň we müşderileriň peýdasyna täzelik etmäge çalyşyň, biziň ýeke-täk iş standartymyz!

Biziň idealymyz:adamlara gönükdirilen, müşderi merkezi, bir asyrlyk kärhana gurmak üçin.

CGMA ähli ugurlardaky dostlarymyzyň ösüşimizi goldamaga üns bermegini tüýs ýürekden umyt edýärin!CGMA adamlary geljekdäki ösüşde täze pikirler çykarmagy we pudagyň ösmegine has köp goşant goşmagyny dowam etdirerler!

abt_g (2)

Sergi

zhanhui (1)
zhanhui (2)
zhanhui (4)
zhanhui (3)