Penjiräni we perdäni diwar gaýtadan işleýän enjamlar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi
takmynan_img333

Hyzmatlar

Hyzmatlarymyz

Satuwdan soňky hyzmat önümleriň iň soňky hil barlagydyr we "hyzmat önümçiligine" ýetdik.
Şonuň üçin biz wada berýäris: diňe ulanyň we galanlaryny bize beriň!

Satuwdan öňki hyzmat

Windows we gapylary mugt derňemek.
Mugt senagat maglumatlary.
Önümçilik liniýasyny meýilleşdirmegiň we dizaýn etmegiň we ösümlikleriň ýerleşişiniň doly toplumyny üpjün etmek üçin mugt.
Zawodyňyzyň elektrik ýolunyň ýerleşişi we gurnama görkezmeleri üçin mugt.

Satyş hyzmaty

Enjamlaryň işleýşi we hyzmat ediş işgärleri üçin mugt okuw.
Enjamlary mugt guruň we düzediň.
Gapy we penjire önümçilik tehnologiýasy, gapylar we Windows önümçilik işgärleri üçin mugt okuw.

Satuwdan soň hyzmat

Bir ýyl kepillik, ömri abatlamak, yzygiderli tehniki hyzmat.
Ileri tutulýan ugurlar 24 sagat gyssagly hyzmat edýär.
Ulanyjylary wagtynda we çalt ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediň.
Has gowy ulanmak üçin, yzygiderli tagalla edýäris!